Doctor of Philosophy Program in Public and Private Management
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
เพื่อพัฒนานิสิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาด้านการจัดการภาครัฐและเอกชนในระดับสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีภาวะผู้นำ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้
(1) มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา รวมทั้งสามารถนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
(2) มีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการวิจัยและประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัย และนำผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนางาน
(4) สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
(5) ติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
(6) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
(7) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
(8) มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
(9) คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปัญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม
(10) มีความสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย และนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(11) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้อื่นรู้จักประยุกต์ใช้ ดุลยพินิจเพื่อการจัดการปัญหาได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Public and Private Management
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ตามหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
ภาษาไทย ชื่อย่อ : ปร.ด. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Public and Private Management)
ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ : Ph.D. (Public and Private Management)จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร แบ่งตามแผนการศึกษา คือ
(1) แผน 1 เน้นการทำวิจัย
แบบ 1.1 สาหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 สาหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต
(2) แผน 2 ศึกษารายวิชาและทำวิจัย
แบบ 2.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.2 สำหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร รูปแบบเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ประเภทของหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาเอกทางวิชาการ
ภาษาที่ใช้ เป็นหลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในการเรียนการสอนได้
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน
การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา เป็นการให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตร เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ซึ่งกาหนดเปิดดาเนินการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
การพิจารณาอนุมัติ/การเห็นชอบหลักสูตร
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มีมติอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเวสเทริ์น ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คาดว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน จะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ภายในปี พ.ศ. 2562 (ภายหลังเปิดดาเนินการสอนแล้ว 2 ปี)

อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
เมื่อสาเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารองค์กรเกี่ยวกับนโยบายและแผน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลัง การบริหารงานพัฒนาการปกครอง การบริหารงานยุติธรรมทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปรึกษาการบริหารองค์กร ผู้ประกอบกิจการ นักวิชาการ อาจารย์ประจาสถาบัน และนักวิจัยและสามารถเข้าทางานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กากับ ดูแลและการวางแผน

สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรีระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและข้อบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นว่าด้วย ระบบการศึกษาสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
หลักสูตรอาจจัดการศึกษาบางรายวิชา ในลักษณะเป็นชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา โดยมีกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนที่เทียบเคียงได้เท่ากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน หลักสูตรอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนในบางรายวิชาโดยมีกาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนที่เทียบเคียงได้เท่ากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี
1.4 ระยะเวลาในการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษาสำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท และไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสาหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ทั้งนี้ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
การดาเนินการเรียนการสอน เป็นวันและเวลาทาการปกติ (วันอังคาร-วันอาทิตย์)
2.2 คุณสมบัติและการคัดเลือกนิสิต
2.2.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยผู้เข้าศึกษาใน
แบบ 1.1 และแบบ 2.1 จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
แบบ 1.2 และแบบ 2.2 จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลการศึกษาดีมาก หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทางานด้านการการจัดการภาครัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 3 ปีหลังสาเร็จปริญญาโท หรือ 5 ปี หลังสำเร็จปริญญาตรี
(2) ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หรือผลสอบโทเฟลตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกำหนด โดย
2.1 มีผลสอบ TOFEL ไม่ต่ากว่า 450 (สาหรับ Paper based)* หรือ ไม่ต่ากว่า 213 (สาหรับ Computer based) หรือ
2.2 มีผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 6.0* หรือ
2.3 มีผลการสอบ WTU English Test ไม่ต่ากว่า 400 คะแนน
2.4 สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรีอน(ก.พ.) หรือ
2.5 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ
2.6 ในกรณีที่ใช้การสอบ WTU English test คะแนนไม่ถึง 400 คะแนนแต่สูงกว่า 300 คะแนนนิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียน ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด และต้องสอบรายวิชานี้ให้ผ่าน
หมายเหตุ * คะแนนสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี หากเกินต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(3) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
(4) สาหรับผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
2.2.2 การคัดเลือกนิสิต
การคัดเลือกนิสิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยพิจารณาจาก
(1) คุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2.1
(2) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน หรือ
(3) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
(4) พิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบ อาทิ ประสบการณ์ในการทำงาน ความสามารถที่จะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้สำเร็จหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน กำหนดโครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร โดยแบ่งตามแผนการศึกษา คือ
(1) แผน 1 เน้นการทาวิจัย
แบบ 1.1 สาหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 สาหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต
(2) แผน 2 ศึกษารายวิชาและทาวิจัย แบบ 2.1 สาหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
แบบ 2.2 สาหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
(1) แผน 1 เน้นการทาวิจัย
การศึกษาในแผนนี้ นิสิตต้องจัดทาข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และทำดุษฎีนิพนธ์ควบคู่ไปกับการสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดย
แบบ 1.1 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยอาจลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้ความเห็น โดยไม่คิดค่าคะแนน
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ - หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ - หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 สาหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ - หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ - หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต
รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต
(2) แผน 2 ศึกษารายวิชาและทำวิจัย
นิสิตต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรโดยมีผลคะแนนไม่ต่ากว่า B และทำข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และจัดทำดุษฎีนิพนธ์ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และมีการเสนอผลงานต่อที่ประชุมการสัมมนาทางวิชาการ ในการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์คณะกรรมการสอบ โดย แบบ 2.1 สำหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ - หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 15 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 51 หน่วยกิต
แบบ 2.2 สาหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 15 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
รวมจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 81 หน่วยกิตผังโครงสร้างหลักสูตรคู่มือ / ผลงานวิจัย

อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

เรียนปริญญาเอก
รศ.ดร.จรัสพงศ์ คลังกรณ์
เรียนปริญญาเอก
รศ.ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล
เรียนปริญญาเอก
ผศ.ดร.ตรีเนตร ตันตระกูล
เรียนปริญญาเอก
ผศ.ดร.นพดล พันธ์พานิช
เรียนปริญญาเอก
รศ.ดร.สืบพงศ์ สุขสม
เรียนปริญญาเอก
รศ.ดร.ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒิ
เรียนปริญญาเอก
ผศ.ดร.วรินทร์ทิพย์ กำลังแพทย์
เรียนปริญญาเอก
ผศ.ดร.พราวพิชชา เถลิงพล