Doctor of Laws
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ปัจจุบันศาสตร์ในสาขาวิชานิติศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การศึกษาในระดับ และปริญญาโท แม้ว่าจะมีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและสังคมแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ประกอบกับในตลาดแรงงาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจสำคัญในการการผลิตบัณฑิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างบัณฑิตนิติศาสตร์ ในระดับปริญญาเอก ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและเชี่ยวชาญทางสาขา สามารถประยุกต์ใช้การวิจัยเป็นพื้นฐานในทางกฎหมายความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ


ปรัชญาของหลักสูตร

พัฒนานิสิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและเช่ียวชาญเฉพาะสาขา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ท่ีมีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล และมีภาวะผู้นำ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและมีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชาสามารถนำ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็น พลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
2) เพื่อศึกษาวิจัยและการสร้างนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ อันจะ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3) เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมการ เรียนรู้ และการมีคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติชื่อหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. 2563)
ชื่อหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต น.ด.
ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษ : Doctor of Laws Program LL.D.ข้อมูลหลักสูตร

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ไม่นอ้ยกว่า 51หน่วย สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 75 หน่วย ปริญญาและสาขาวิชา ตามหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม วิชาเอก/แขนงวิชา เป็นผู้เช่ียวชาญในด้านการวิจัยทางกฎหมาย และเชี่ยวชาญด้านนกฎหมาย จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร แบ่งตามแผนการศึกษา คือ
(1) แผน 1 เน้นการทาวิจัย
แบบ 1.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต
(2) แผน 2 ศึกษารายวิชาและทาวิจัย

รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ประเภทของหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาเอกทางวิชาการ
ภาษาท่ีใช้ เป็นหลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษสื่อสารในการเรียนการสอนได้
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เป็นการให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว คือนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตผังโครงสร้างหลักสูตรอาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เรียนปริญญาเอก
ผศ.ดร.รัฐชฎา ฤๅแรง
เรียนปริญญาเอก
ผศ.ดร.ศิริพงษ์ โสภา
เรียนปริญญาเอก
ดร.เกรียงไกร กาญจนคูหา
เรียนปริญญาเอก
ผศ.ดร.เฉลียว นครจันทร์