สมัครเรียน

1. กรอกเอกสารสมัครเรียน   กรอกเอกสารแบบออนไลน์

2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน   กรอกเอกสารแบบออนไลน์

3. ส่งใบแจ้งยอดการชำระเงิน    กรอกเอกสารแบบออนไลน์

4. ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าอาหารและเอกสารประกอบคำบรรยาย    กรอกเอกสารแบบออนไลน์


  กรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยรับทราบการสมัครเป็นนิสิต

  ปริ้นแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนิสิต สามารถนำไปยื่นที่ธนาคารได้

  เมื่อกรอกข้อมูลตามข้อ 1 และ ปริ้นแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนิสิตตามข้อ 2 แล้วให้ดาวน์โหลดเอกสารด้านซ้ายมือของท่านทั้งหมด

  ส่งทางไปรษณีย์มาที่

สำนักประสานงานการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 72/14 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000