เรียนปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เรียนช่วงหยุด เสาร์-อาทิตย์ และหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเข้ามหาวิทยาลัยเพียงใช้ช่วงเวลาที่มีวันหยุดเป็นช่วง ๆ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 555,000 บาท

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน(Ph.D.PP)
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
  • หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คลิ๊กสมัครเรียน

ข่าวสาร ปริญญาเอก

นักศึกษาปริญญาเอก

สามารถส่งเอกสารการสมัครเรียนโดยสแกนส่งมาที่ e-mail : wtujiraporn@gmail.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียด ขั้นตอนการสมัคร และคุณสมบัติ ได้ที่เว็บไซต์

ติดต่อสอบถามที่

อาจารย์จิราพร สร้อยพิมาย โทร. 085-227-0899

รัฐประศาสนศาสตร์
บริหารธุรกิจ
บริหารการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
สาธาณสุขศาสตร์

นิสิตปริญญาเอกศึกษาดูงานต่างประเทศ

การศึกษาดูงานต่างประเทศของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ณ.เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน 26 - 28 มีนาคม 2562


คลิ๊กดูเพิ่มเติม

พิธีรดน้ำดำหัวขอพร

พิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากคณาจารย์ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2562


คลิ๊กดูเพิ่มเติม

กิจกรรม

ดูทั้งหมด

ติดต่อเรา ปริญญาเอก

เรียนปริญญาเอก.com
สำนักประสานงานการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ทั่วประเทศ)
เลขที่ 72/14 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-307340 มือถือ 085-227-0899 อีเมล : wtujiraporn@gmail.com